گجت ها

یکی از رویاهای بشر از ابتدا این بوده است. که بتواند در دنیایی هوشمند زندگی کند، دنیایی که در آن بتوان همه چیز را تنها با فشردن یک دکمه و یا فرمان های صوتی انجام داد، تا به امروز بخشی از رویاهای بشر در این زمینه به واقعیت تبدیل شده است. و میتوان با استفاده از گجت های هوشمند برخی از کارهای روزمره را به آنها سپرد. به زبان ساده گجت های هوشمند طراحی شده اند که به آسان تر شدن زندگی روزمره ما کمک کنند. گجت ها یا ابزارک ها به از فناوری های نوظهور هستند که برای زندگی راحت تر به کمک کاربرانشان آمده اند.